Aktualności

Zmiany w umowach abonenckich

Zmiany w umowach abonenckich.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 31.12.2020 r. nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Niniejsza modyfikacja umowy wynika z konieczności dostosowania postanowień umownych do nowych przepisów, tj. przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy, iż w treści umów wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • dodano postanowienia § 1 pkt 6 ust. 2 umowy abonenckiej dla konsumentów oraz zmieniono § 3 ust. 13 umowy z klientami biznesowymi. Treść postanowienia:

,,W przypadku gdy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Dostawca usług informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.’’

  • zmieniono treść postanowienia § 5 ust. 4 umowy abonenckiej dla konsumentów oraz zmieniono § 3 ust. 3 umowy z klientami biznesowymi. Treść postanowienia:

,,Abonent, najpóźniej w dniu wejścia w życie zmiany treści Umowy, Regulaminu lub Cennika, wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, może złożyć Dostawcy Usług oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji tych zmian. Brak  oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku akceptacji zmian Cennika, Umowy lub Regulaminu w trybie z ust. 1 i 2, Umowa ulega rozwiązaniu w dniu wprowadzenia zmian Cennika, Umowy lub Regulaminu.’’

  • zmieniono treść postanowienia § 6 ust. 4 umowy abonenckiej dla konsumentów oraz zmieniono § 3 ust. 9 umowy z klientami biznesowymi. Treść postanowienia:

,,Oświadczenie o wypowiedzeniu, odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej lub dokumentowej (np. wiadomość mail). W przypadku złożenia takowego oświadczenia w formie dokumentowej, Dostawca usług niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania oświadczenia zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu poprzez wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej SMS lub poprzez połączenie telefoniczne, w zależności od podanego numeru telefonu do kontaktu w Umowie. Niezależnie od powyższego, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia, Dostawca usług potwierdzi Abonentowi na trwałym nośniku nazwę Usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania Umowy.’’

  • zmieniono treść postanowienia § 6 ust. 1 umowy abonenckiej dla konsumentów. Treść postanowienia:

,,Abonent i Dostawca są uprawnieni do rozwiązania Umowy bez wskazania przyczyny w całości lub w części dotyczącej jedynie poszczególnych rodzajów Usług, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie, z zastrzeżeniem § 1 pkt 6 ust. 2 Umowy. Wypowiedzenie Umowy Konsumentowi przez Dostawcę wymaga podania ważnej przyczyny. W przypadku rozwiązania Umowy wyłącznie w części obejmującej świadczenie poszczególnych rodzajów Usług, Umowa w pozostałej części wiąże Abonenta i Dostawcę świadczącego pozostałe Usługi, z zastrzeżeniem jednak, że niektóre z tych Usług mogą być świadczone wyłącznie przy równoczesnym korzystaniu z innej Usługi, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. ‘’

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, przy czym konieczny będzie w takim przypadku zwrot przyznanej Państwu ulgi. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 31.01.2021 r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.